Verkoopsvoorwaarden B2C

Versie: 16 april 2020

Artikel 1. Toepassingsgebied en contracterende partijen

1.1. Alleen huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen u (hierna: “de klant”) en Garden Trade International BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Twaalfbunderweg 13, 3740 Bilzen en geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nr. 0441.446.505 (BTW nummer: BE0441446505) en handel drijvend onder de benaming “Giardino” (hierna: “de verkoper”, “wij” of “ons/onze”), en derhalve ook op alle verkoopovereenkomsten die u via de webshop op www.giardino-online.com (hierna: “de webshop”) met ons aangaat.

1.2. De contactgegevens van de verkoper zijn:

  • Garden Trade International BV
  • Twaalfbunderweg 13
  • 3740 Bilzen
  • T +32 (0)89 51 03 60
  • F +32 (0)89 51 03 65
  • E website@giardino-online.com

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De presentatie van producten in de webshop is geen bindend aanbod van onzentwege, maar slechts een vrijblijvende uitnodiging aan u om onze producten bij ons te bestellen en aan te kopen.

2.2. Uw bestelling wordt geplaatst door de producten van uw keuze in uw online winkelwagentje te plaatsen en vervolgens op de knop “KOOP NU” te drukken. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, doet u daarmee een bindend aanbod om een verkoopovereenkomst aan te gaan. Voordat u uw bestelling plaatst, krijgt u de mogelijkheid om de gegevens van uw bestelling te controleren en eventuele vergissingen nog te verbeteren.

2.3. U zal vervolgens van ons per e-mail een ontvangstbevestiging ontvangen. Deze bevestiging is enkel en alleen de bevestiging dat wij uw bestelling in goede orde ontvingen en is geen aanvaarding van het door u aldus gedane aanbod om te contracteren.

2.4. De overeenkomst komt pas tot stand op het ogenblik dat wij onze aanvaarding hebben bevestigd, hetzij door middel van een afzonderlijke e-mail (bestelbevestiging), hetzij in de verzendbevestiging van de door u bestelde producten.

2.5. De overeenkomst komt enkel tot stand met betrekking tot de producten die vermeld worden in de bestelbevestiging of in de verzendbevestiging, en kan geen betrekking hebben op producten hier niet in vermeld worden.

2.6. Wij bepalen zelf of wij een bestelling al dan niet (kunnen) aannemen. Indien wij uw bestelling om welke reden dan ook niet (kunnen) aannemen, zullen wij u daarvan onverwijld op de hoogte brengen. Mocht u op dat ogenblik reeds een betaling uitgevoerd hebben, wordt deze door ons terugbetaald.

Artikel 3. Conformiteit en garantie

3.1. Wij garanderen dat de producten die aan u geleverd worden in overeenstemming zijn met de door ons gegeven beschrijving ervan en de vermelde specificaties. Wij garanderen eveneens dat de producten die aan u geleverd worden beantwoorden aan het normaal gebruik dat van de producten verwacht kan worden en in voorkomend geval geschikt zijn voor elk bijzonder door u gewenst gebruik dat u aan ons bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat wij hebben aanvaard. De niet-overeenstemming met een van deze gegevens wordt beschouwd als een gebrek. Worden evenwel niet beschouwd als een gebrek: gebruikelijke of onvermijdelijke afwijking in de kwaliteit, de kleur, de afmetingen, de uitvoering of het ontwerp.

3.2. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen onverwijld en uiterlijk binnen twee maanden vanaf de dag waarop u deze heeft vastgesteld schriftelijk aan ons te worden gemeld. U kunt hiervoor gebruik maken van de contactgegevens vermeld in artikel 1.2. Indien wij niet binnen voormelde termijn schriftelijke opmerkingen van u ontvangen, worden de producten geacht aanvaard te zijn.

Artikel 4. Prijs

4.1. De weergegeven prijs is steeds in EUR en steeds inclusief de BTW en alle eventuele andere toepasselijke belastingen. De toepasselijke prijs is de prijs die op het ogenblik van de bestelling is aangegeven.

4.2. De weergegeven prijs is exclusief de leveringskosten, die afzonderlijk weergegeven zullen worden voordat u uw bestelling plaatst. Vanaf een bestelwaarde van 750 EUR (incl. BTW) worden geen leveringskosten aangerekend. Onder die bestelwaarde wordt voor de levering een kost van 49 EUR (incl. BTW) aangerekend. 4.3. De weergegeven prijs slaat steeds op de goederen zoals ze woordelijk omschreven worden in het aanbod. Indien bij dit aanbod een foto van de goederen gevoegd is, strekt dit enkel tot illustratie en kan de foto elementen bevatten die niet in de prijs inbegrepen zijn.

4.4. Wij behouden ons het recht voor om na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de levering of afhaling van de goederen de prijs te wijzigen omwille van eventuele vergissingen of materiële fouten of drukfouten aangaande de weergegeven prijs, of omwille van mogelijke wijzigingen aangaande onder andere de leveringsprijzen bij derde-dienstverleners. In zulk geval heeft u het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat daarbij enige bijkomende kost of enig recht op schadevergoeding jegens de verkoper kan ontstaan in hoofde van de klant.

Artikel 5. Betaalvoorwaarden

5.1. De betaling geschiedt met een betaalkaart (KBC/CBC Online, ING HomeBank, Belfius NetBanking, IDeal, Giropay). Het bedrag van uw aankoop wordt onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd. Pas wanneer wij uw betaling hebben ontvangen op de daartoe door ons aangegeven rekening zal de levering van de door u bestelde en door ons bevestigde producten geschieden. Uw betaling dienen wij in beginsel te ontvangen ten laatste binnen 7 werkdagen nadat wij uw bestelling hebben bevestigd. Indien wij uw betaling niet tijdig ontvangen, vervalt de overeenkomst en onze verplichting om over te gaan tot levering van de bestelde en bevestigde producten. Indien het bedrag na de gestelde termijn op onze rekening ontvangen wordt, wordt dit beschouwd als een nieuw aanbod, dat wij kunnen aanvaarden of weigeren overeenkomstig artikel 2. Indien wij uw nieuw aanbod niet (kunnen) aanvaarden, wordt het bedrag door ons teruggestort.

5.2. Indien u een rechtsgeldig vaststaande of onbetwiste schuldvordering hebt ten aanzien van ons, dan kunt u die verrekenen met de betalingsvordering die wij hebben ten aanzien van u.

5.3. U kunt enkel een retentierecht uitoefenen indien onze wederzijdse vorderingen betrekking hebben op dezelfde contractuele relatie.

Artikel 6. Levering en leveringstermijn

6.1. Tenzij anders overeengekomen, zal de levering gebeuren op het adres dat u heeft opgegeven tijdens het bestellingsproces. Wij behouden ons het recht voor om over te gaan tot deelleveringen. In voorkomend geval zullen wij u daarover inlichten in de verzendbevestiging.

6.2. Wij hanteren een standaard verzendmethode. De gegevens daarover worden u meegedeeld in de loop van het bestellingsproces.

6.3. In beginsel hanteren wij een leveringstermijn van 5 tot 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van uw betaling.

6.4. Er kunnen zich zowel bij ons als bij onze leveranciers en dienstverleners (bv. logistieke dienstverleners) omstandigheden voordoen, die buiten onze wil zorgen voor een vertraging in de levering. Van zodra wij hiervan op de hoogte zijn, zullen wij u hierover inlichten. Indien de producten na de verlengde leveringstermijn nog niet beschikbaar zijn, kunnen wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen. Indien het ingevolge de vertraging onredelijk is voor u om de producten nog te aanvaarden, kunt u de overeenkomst beëindigen. In dergelijk geval kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en wij zullen de door u betaalde bedragen onverwijld terugstorten, onverminderd enig ander recht dat u in dit verband zou hebben.

6.5. Indien de verpakking op het ogenblik van de levering zo beschadigd is dat de inhoud ervan beschadigd zou kunnen zijn, bent u verplicht dit onmiddellijk aan de koerier te melden, de levering te weigeren en ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij eventuele rechten ten aanzien van de koerier kunnen doen gelden. Uw recht op herroeping, garantie en eventuele andere rechten in dit verband blijven onaangetast door deze bepaling.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. U heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop u, of een door u aangestelde derde, bezit neemt van het laatste product van uw bestelling.

7.2. Teneinde uw herroepingsrecht uit te kunnen oefenen, dient u ons voor het verstrijken van de herroepingstermijn op ondubbelzinnige wijze op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan u doen door gebruik te maken van dit modelformulier, dat niet verplicht is, of door een andere ondubbelzinnige verklaring te bezorgen waarin u verklaart de overeenkomst te herroepen. Opdat u uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uitgeoefend zal hebben volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken.

7.3. Indien u ons binnen de 24 uur inlicht over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, vergoeden wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons heeft geïnformeerd van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Voor deze terugbetaling zullen wij gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door u in het kader van uw bestelling werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. In ieder geval zal u als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten hebben. Wij behouden ons het recht voor om de terugbetaling op te schorten totdat wij alle producten hebben teruggekregen, of totdat u hebt aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de producten waarvoor u het herroepingsrecht uitoefent onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld. Deze termijn is in acht genomen wanneer u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Indien het gaat om producten die omwille van hun aard niet per gewone post teruggezonden kunnen worden, bedragen de kosten voor de terugzending 49 EUR (incl. BTW). U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

7.4. Zowel voor de kennisgeving van uw beslissing om het herroepingsrecht uit te oefenen, als voor de terugzending van de betrokken producten kunt u gebruik maken van de contactgegevens die vermeld worden in artikel 1.2.

7.5. U kunt geen herroepingsrecht uitoefenen voor producten die volgens uw eigen bijzondere specificaties werden vervaardigd of die duidelijk op uw persoonlijke behoeften toegespitst zijn of die omwille van hun aard onmogelijk teruggestuurd kunnen worden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze eigendom van ons. Niettemin zullen de risico’s van het verlies, de diefstal of de vernietiging van de geleverde goederen integraal op u overgaan vanaf het moment waarop de goederen aan u worden geleverd.

8.2. U verbindt er zich bijgevolg toe om in voorkomend geval derden, zoals maar niet beperkt tot mogelijke beslagleggende schuldeisers, te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper.

8.3. U bent ertoe gehouden om zorg te dragen voor de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen en deze op te slaan op een plaats die geschikt is om de goederen in perfecte staat te bewaren.

Artikel 9. Voorbehoud vanwege verkoper

Wij behouden ons het recht voor om, in het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met dezelfde klant of diens gezinsleden, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen, de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Wij doen al het mogelijke opdat onze webshop beschikbaar zou zijn en dat de verbindingen foutloos plaatsvinden. Door de natuur van het internet kunnen we dit evenwel niet garanderen. Bovendien kan je toegang tot de webshop soms opgeschort worden of beperkt worden om ons toe te laten verbeteringen of onderhoud door te voeren of om een nieuwe functionaliteit of een nieuwe dienst aan te bieden. Wij zullen ons inspannen de frequentie en de duur van deze opschortingen of beperkingen minimaal te houden.

10.2. In alle gevallen waarin we aantoonbaar aansprakelijk kunnen worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat je effectief betaalde voor een product. Niets in deze algemene voorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten in geval van opzet, grove schuld of in geval van overlijden of lichamelijke schade veroorzaakt door ons doen of nalaten, noch afbreuk te doen aan de wettelijke garantieregeling.

Artikel 11. Bewijs

U aanvaardt dat elektronische communicatie die plaats heeft gevonden naar aanleiding van uw bestelling bij ons kan dienen als bewijs.

Artikel 12. Privacy

12.1. Bij het aangaan van de overeenkomst dient u bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Hoewel wij deze gegevens als vertrouwelijke informatie zullen behandelen, zijn wij in sommige gevallen ertoe gehouden deze gegevens met derden te delen om de correcte afhandeling van de bestelling te kunnen garanderen. De gegevens die doorgegeven kunnen worden zijn gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.2. Wij kunnen uw gegevens eveneens gebruiken om u te informeren over promoties, diensten, vernieuwingen en acties van de verkoper. Indien u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen kunt u dit schriftelijk melden op/via: web@giardino-online.com.

12.3. U kunt uw gegevens opvragen, verbeteren, laten wijzigen of laten schrappen. U kunt ons daartoe contacteren op/via: web@giardino-online.com.

12.4. Voor meer informatie over ons integraal inzake verwerking van persoonsgegevens, kunt u onze privacyverklaring en onze cookie policy hier raadplegen.

Artikel 13. Geldigheid

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de afdwingbaarheid en de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch op het deel van de betreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In zulk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 14. Toepasselijk recht, forum en buitengerechtelijke geschillenbeslechting

14.1. Ieder geschil naar aanleiding van of met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst aangegaan onder deze algemene voorwaarden wordt beheerst door het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

14.2. U wordt eveneens ingelicht dat u de mogelijkheid hebt om een eventueel geschil buitengerechtelijk te proberen oplossen. U kunt zich daartoe wenden tot de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, te bereiken via https://consumentenombudsdienst.be/nl. Ook de Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Het Belgische ODR contactpunt is bereikbaar via https://www.eccbelgie.be/over-ecc/odr-contactpunt. Wij zijn evenwel niet verplicht om deel te nemen aan deze vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Artikel 15. Wijziging van deze algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


© 2024 Giardino. Alle rechten voorbehouden.